ВЛАДИМИР ЈАНЧЕВСКИ ЈА ДОБИ НАГРАДАТА „ЛАДИСЛАВ БАРИШИЌ“ ЗА ЛИКОВНА КРИТИКА