ЈАПОНИЈА Е ТОЛКУ ЧИСТА ЗАТОА ШТО НИЗ ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ СЕ РАЗВИВА СВЕСТА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА