ГАЛ ГАДОТ ПОСЕТИ ДЕТСКА БОЛНИЦА ВО ПОЛНА ОПРЕМА НА ЧУДЕСНА ЖЕНА