ЗВУЦИТЕ НА КОНГО ГО ОТВОРААТ 17. ИЗДАНИЕ НА ОФФЕСТ