ИСЛАНД Е ПРВА ДРЖАВА ВО ЕВРОПА ЧИИ БУЏЕТСКИ ПРИОРИТЕТИ ЌЕ БИДАТ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СЕМЕЈСТВОТО