МАКЕДОНСКИ ФИЛМОВИ И ФИЛМСКА МУЗИКА ВО ТЕТОВО, БИТОЛА И СКОПЈЕ ВО ЧЕСТ НА 30 ГОДИНИ НЕЗАВИСНОСТ