АКО ВЕРУВАШ, И ОД МАКЕДОНИЈА МОЖЕ ДА СЕ ДОПРЕ ДО СВЕТОТ, ВЕЛИ ГАРО ТАВИТЈАН, КОЈ СТАНА ЗАШТИТНО ЛИЦЕ НА АМЕРИКАНСКА ФИРМА ЗА МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ