ПОЧИНА ГОА ГИЛ, ПИОНЕРОТ НА СВЕТСКАТА ПСАЈТРАНС СЦЕНА