СО АМЕРИКАНСКИ ГРАНТ ОД 300.000 ДОЛАРИ ЌЕ СЕ КОНЗЕРВИРА ТЕОДОСИЈАНСКАТА ПАЛАТА ВО СТОБИ