ГЕНЕРАЦИСКИ ЈАЗ ОД ЕДЕН ВЕК – КИРК ДАГЛАС ВО ИГРА СО ПРАВНУКАТА