ПЛАНИНАРСКИ ПОДВИЗИ КОИ ОСТАНУВААТ НЕОСТВАРЕНИ ОД ЧОВЕКОТ