КАРНЕВАЛОТ ВО РИО ПОМИНА ВО ЗНАКОТ НА КОРУПЦИЈА И УЛИЧНО НАСИЛСТВО