ОРИГИНАЛНИ МАКЕТИ И ЦРТЕЖИ ОД МАКЕДОНСКАТА АРХИТЕКТУРА ПРЕТСТАВЕНИ ВО МОМА ЊУЈОРК