КИНОТЕКАТА ГИ ИЗЛОЖУВА ГРАФИЧКИТЕ ДИЗАЈНИ НА ЛАДИСЛАВ ЦВЕТКОВСКИ ОД 28-ГОДИШНАТА СОРАБОТКА