ЛАДИСЛАВ ЦВЕТКОВСКИ СО ИЗЛОЖБАТА НА ПЛАКАТИ „ЦРНИЛА“ ВО МАЛА СТАНИЦА