70 ДЕЛА ОД ПЕТАР МАЗЕВ ЗА 90-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО