„ЈАЗИКОТ Е НАША ТАТКОВИНА“ – ПИСАТЕЛИТЕ ЧИТААТ ЗА БЛАЖЕ КОНЕСКИ