НАД 17 МИЛИОНИ ИНСЕКТИ СЕКОЈА ГОДИНА МИГРИРААТ НИЗ ТЕСЕН ПРЕМИН ВИСОКО ВО ПИРИНЕИТЕ