ЈАПОНСКИ ГРАД ГО СЕЛЕКТИРА СВОЈОТ ОТПАД ВО 45 РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ