ПУСТИНСКИ МАНАСТИР ВО СИРИЈА СЕ ОТВОРИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ ПО ПОВЕЌЕ ОД 10 ГОДИНИ