ОБЈАВЕН ИЗГЛЕДОТ НА НОВАТА ТЕАТАРСКА ЗГРАДА ВО ПРИЛЕП