СЕ ДЕМОНТИРА АСТРОНОМСКИОТ ЧАСОВНИК ВО ПРАГА ОД 15. ВЕК