ИЗЛОЖБИ ВО СУЛИ АН И ДВОРОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА УМЕТНОСТА