„БАЛЕНСИЈАГА“ ПРОДАВА КЕСИ ЗА ЃУБРЕ ОД 1.790 ДОЛАРИ