„ТРУБАДУР“ НА ИВАН ПОПОВСКИ ГИ ОТВОРА 52. МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ