РАЗГОВОР И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТВОРЕШТВОТО НА ВИЗУЕЛНАТА УМЕТНИЦА ИСКРА ДИМИТРОВА ВО ЈАДРО