СКУЛПТОР ИМ ДАВА ИДЕНТИТЕТ НА ИСЕЧЕНИТЕ ДРВЈА ВО РИМ