ПОЛЈАК СТАНА ПРВ ЧОВЕК КОЈ СО СКИИ СЕ СПУШТИЛ ОД ВРВОТ К2