ТРПЧЕСКИ И ПРИЈАТЕЛИТЕ ГО ПРОМОВИРААТ „МАКЕДОНИСИМО“ НИЗ РЕГИОНОТ