КУВАЈТ ЌЕ ПРЕТВОРИ ОГРОМНО ГРОБИШТЕ НА ГУМИ ВО НОВ ГРАД