САМО 3% ОД СВЕТСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ СЕ СЀ УШТЕ НЕДОПРЕНИ ОД ЧОВЕКОТ, ВЕЛИ НОВО ИСТРАЖУВАЊЕ