СТУДЕНТИ ИЗРАБОТИЈА КАТАЛОГ СО ЛЕГАТОТ НА ФОЛКЛОРИСТОТ ВАСИЛ ХАЏИМАНОВ