ФАРСКИ ОСТРОВИ ОТВОРААТ МРЕЖА ПОДМОРСКИ ТУНЕЛИ ВО ЧИЈ ЦЕНТАР СЕ НАОЃА КРУЖЕН ТЕК