ВАЛЕНСИЈА Ѝ ДАДЕ ЗАШТИТЕН КУЛТУРЕН СТАТУС НА ПАЕЉАТА