СЕРИЈАТА „РОЗЕН“ ЌЕ ПРОДОЛЖИ БЕЗ РОЗЕН БАР КАКО „КОНЕРОВИ“