БРАЈАН ФЕРИ САМО ЗА ИЗБРАНА ПУБЛИКА ВО СЕПТЕМВРИ ВО СКОПЈЕ