ДОАЃА ВАЈ-ФАЈ 7, НОВАТА ЕРА НА БЕЗЖИЧНИОТ ИНТЕРНЕТ