ФАНТАЗИЈА ВО ГЛИНА – УЧЕНИЦИТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ СО ИЗЛОЖБА ВО МАЛА СТАНИЦА