ЗАБРАНЕТИОТ ГРАД ВО ПЕКИНГ СЕ ОТВОРИ НОЌЕ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ ПРВПАТ ВО 94 ГОДИНИ