СЛЕДНИОТ АГЕНТ 007 ТРЕБА ДА БИДЕ ЖЕНА, СМЕТА ИДРИС ЕЛБА