Убаво кажано

Категорија
264Вести

Дајте ми волја, уживање, властољубие, себичност Љубов дајте ми! Преумножете сѐ што ќе ме истроши. И – да се ослободам!

Варди се дури си здрав, зашчо шчо марифет од ко ќе си је клајш чивијата