ВИБЕР ДОБИВА ПОМОДЕРЕН ДИЗАЈН И ВОВЕДУВА ОПЦИЈА ЗА ГРУПНИ РАЗГОВОРИ