Да плачиш на сон и алтани да земиш од некој твој пријател, ќе си се радуал деше и ќе ти таксуа некое добро некој твој чоек.