Грешен човек, жив во гробот е закопан. Грми, врни, патот врви.