Грозје да гледаш на сон непара здрело и растурено низ лозје и да одбираш од него да зобаш, преткажуат снег да заврни; ако е во зимно време, и една мала болес ќе те вати, ама со помин ќе ти бидит.