На сон, владика, али поп, да ти дојди дома, ќе ти се опиел некој од домашните и ќе ти напраи триста лошотии.