Птиците се познаваат по пеењето, а луѓето по зборувањето.