Види му ‘и опинците, та пушчи го дома да ти влезит.