Ако уште еднаш бидам невеста, знам како да гувеам.