Кој со ѓаолот тикви сади, ѓаолот на крај очите му ги вади.